Guilty Pleasures
Guilty Pleasures koren en de website ‘guiltypleasureszingen.nl’ maken onderdeel uit van Caruso Music, gevestigd te Vleuten onder KVK nr. 5344936.

Projectkoor
Caruso Music bied voor onbepaalde tijd de cursus Guilty Pleasures als projectkoor aan. Gedurende een vaste periode van ten minste 1 heel seizoen wordt er steeds gewerkt aan een muzikaal project. 1 heel seizoen kan meer dan 1 cursusjaar beslaan.

Inschrijven
Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Na bevestiging van de inschrijving is de deelnemer verplicht het lesgeld te betalen. De inschrijving is voor onbepaalde tijd en er is sprake van stilzwijgende verlenging voor de volgende lesblokken. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

Lesgeld
Het tarief voor 1 lesblok wordt berekend op basis van het tarief per les (€15,00) maal het aantal lesdagen per lesblok.

Betalen

 • De lessen worden per lesblok gefactureerd. Het tarief wordt berekend door het lesgeld van de komende lessen in het lesblok te vermenigvuldigen met de kosten per les.
 • De deelnemer ontvangt 4 weken alvorens het nieuwe lesblok start per e-mail de factuur.
 • Het bedrag dient voor de start van het nieuwe lesblok overgemaakt te zijn op IBAN: NL53 ABNA 0578052482.
 • Bij 2 of meer maanden betalingsachterstand stoppen de lessen, waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan. Wanneer dit is voldaan kan de deelnemer de lessen hervatten.
 • Indien de deelnemer zich inschrijft in een lopend lesblok zal het bedrag evenredig naar het aantal te volgen lessen worden berekend. De betaling dient binnen het reguliere betalingstermijn te worden voldaan.
 • Deelnemers onder de 21 jaar betalen geen BTW. Voor deelnemers die 21 jaar en ouder zijn geldt een wettelijke BTW van 21% op de gehanteerde tarieven.


Opzeggen

 • Bij tussentijds opzeggen van de lessen of plotselinge beëindiging van de lessen door de deelnemer, blijven de aangegane verplichtingen bestaan (m.u.v.: Langdurige ziekte (>1maand) van de deelnemer, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 maanden na aanvang van de ziekte); bij overlijden van de deelnemer).
 • Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden aangegeven met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het aflopen van het lesblok. Zonder (tijdige) opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor eenzelfde periode. Het formulier hiervoor is terug te vinden op de website.
 • Opzegging geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende lesblok.


Cursusjaar
Het cursusjaar start ieder jaar rond het einde van de zomervakantie, welke gehanteerd wordt in het onderwijs voor de regio en is opgedeeld in 3 lesblokken, te noemen:

 • Lesblok 1: start van het cursusjaar tot en met 31 december
 • Lesblok 2: van 1 januari t/m 31 maart
 • Lesblok 3: van 1 april t/m het einde van het cursusjaar

Het cursusjaar eindigt ieder jaar voor de start zomervakantie, welke gehanteerd wordt in het onderwijs voor de regio. De pauze tussen 2 cursusjaren is 4 weken.

Onderwijs vakanties                                                                   
Gedurende de onderstaande onderwijs vakanties, welke gehanteerd worden in de regio, wordt er geen les gegeven:

 • Zomervakantie
 • Kerstvakantie


Nationale feestdagen
Indien een lesdag valt op een nationaal erkende feestdag zal er geen les worden gegeven.

Verhinderd
Wanneer de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken les kan deze les niet worden ingehaald op een ander moment of worden gerestitueerd. Uitzondering: in het geval van zwangerschap zal vanaf het moment van de eerste verhindering (wegens zwangerschapsverlof of geboorte) de nog openstaande lessen worden bevroren tot het moment van terugkeer bij de lessen.

Vakantie
Bij een verhindering van ten minste 2 aaneengesloten lessen wegens vakantie dient de deelnemer deze schriftelijk te melden, ten minste 1 kalendermaand voor het aflopen van het lesblok. Alleen dan worden de lessen gedurende de vakantie niet meegenomen in de factuur.

Beeldmateriaal
De deelnemer geeft hierbij toestemming aan Guilty Pleasures om beeldmateriaal waarop de deelnemer voorkomt te gebruiken voor uitsluitend promotionele doeleinden.

Aansprakelijkheid
Guilty Pleasures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de deelnemer. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.